всички сертификати

Електронна система AMS 502 е разработена за отчитане количествата на течности, различни от вода, с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България и е в процес на сертифициране съгл. Европейската директива 2004 / 22 / ЕО за измервателните уреди MID. ЕС AMS 502 работи съгл. изискванията на НАРЕДБА за средствата за измерване, приета с ПМС № 239 / 24.10.2003 г., обн. В ДВ, бр. 98 / 07.11.2003 г. т. 9, р. 2, № 90. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа с най – разпространените типове разходомери в България.

Сертификати

“Ами Стар” ООД е първият производител в България на електронна система за отчитане количествата на течности различни от вода ( ЕС AMS 502 ). ЕС AMS 502 работи с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок, тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа със следните типове разходомери:

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84