GRW-WEB Teltov, ( VEM ), Германия

     Разходомери Teltov тип Wx са обемни разходомери с овални зъбни колела с различен дебит – от 25 l/min до 1500 l/min при максимално работно налягане до 1,6 МРа и температурен обхват от – 25 ℃ до + 55 ℃. Предназначени са за измерване обема на протеклото количество течности, различни от вода, в затворени тръбопроводи. Максималната допустима грешка е ± 3%. Връзката между разходомера и електронния брояч AMS 502 се осъществява посредством електронно – механичен енкодер, който преобразува въртеливото движение от оста на разходомера в поредици от импулси, които се предават към AMS 502. AMS 502 е предназначен за работа с всички видове нефтопродукти, вкл. смазочни масла. Вградени са два течно – кристални дисплея. Един  за индикация на реалните литри, преминали през измервателната камера на разходомера, и втори за същите литри, но коригирани към 15 ℃ след като са изчислени с коригиращ фактор VCF  по таблици API 54B (за светли горива – бензини, дизелово гориво, корабно и самолетно гориво, гориво за отопление), API 54D (за смазочни масла) и таблица 54Х (за PLG продукти). 

     През последните години електронните броячи са широко използвани и предпочитани, в сравнение с механичните броячи, поради високият си клас на точност, невъзможността от външна намеса и злоупотреби и широкия диапазон от технически възможности. AMS 502 работи в температурен диапазон от – 35℃ до + 80℃, относителна влажност на въздуха – до 95% и вибрации с честота от 10 до 50 Hz и амплитуда до 1 мм. Има 4 независими комуникационни канала RS 485 / ModBus  за предаване на данни чрез GPRS в реално време към сървър и енергонезависима памет – flash memory. Може да работи автономно, да се управлява от РС или с терминал, монтиран към брояча на цистерната. Управлява 4 броя магнитвентили – за нисък дебит, за висок дебит и фино дозиране на маркировъчна боя ( за оцветяане на горива с намален акциз ).

Сертификати

“Ами Стар” ООД е първият производител в България на електронна система за отчитане количествата на течности различни от вода ( ЕС AMS 502 ). ЕС AMS 502 работи с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок, тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа със следните типове разходомери:

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84